Xây dựng thương hiệu

Ứng dụng harafunnel trong việc xây dựng thương hiệu. Chẳng hạn như tổ chức mini games, cách chăm sóc khách hàng,...